Express中间件加载

middleware, express中几乎所有的东西都是通过中间件来完成的.大量采用第三方的中间件.但是它是怎样来工作的呢,让我们来一步一步揭开它.

从代码上看上去第一眼就是app.use()了.在使用express-generator构建好一个express应用后,在app.js文件下可以看到以下代码。(因代码较多,有节选).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
var express = require('express');
var bodyParser = require('body-parser');
var routes = require('./routes/index');

var app = express();

app.use(bodyParser.json());
app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: false }));
app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public')));

app.use('/', routes);

从上面代码中很显然可以看出app.use()是用来加载这些中间件的.翻文档看,use()接受两个参数,第一个path为可选项,第二个就是中间件的函数了.

那我们就试着自己写一个东西调试一下能不能执行到了.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public')));

app.use(function(req, res, next) {
console.log('11');
next();
})

app.use(function(req, res, next) {
console.log(22);
next();
})

app.use('/', routes);

在这样的情况下,我们看到的响应还是正确的,并且在console里log出了11,22.

那我们试着把console.log('11')里面的next()取消掉呢,这时候命令行里console出了11后之后的全部不执行了,连路由都没有响应了.

ok,到这里的时候,我们搞明白了,app.use()里面的东西是依次执行的,那么我们可以把它想象成为一个tasks,在请求过来的时候依次通过next()调用之前注册好的中间件过滤一遍.使用 app.use() “定义的”中间件的顺序非常重要,它们将会顺序执行,use的先后顺序决定了中间件的优先级。 比如说通常 express.logger()是最先使用的一个组件,纪录每一个请求.

而在没有next()下,是无法继续传递下去的.

那么我们搞明白这个中间件是怎么加载的了,但是这个next()又是怎么实现的呢?我们试着一步一步自己实现一个简单的next()来看看.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
var http = require('http');

function express() {
var fns = [];

var expr = function(req, res) {
var i = 0;
function next() {
var task = fns[i++];
if ( ! task) {
return;
}
task(req, res, next);
}
next();
}

expr.use = function(fn) {
fns.push(fn);
}

return expr;
}

var app = express();

app.use(function(req, res, next) {
console.log('req');
next();
})

app.use(function(req, res, next) {
console.log('done');
next();
})

app.use(function(req, res, next) {
res.end('over');
next();
})

http.createServer(app).listen('3000');

这样就可以在use里添加你想添加的各种中间件啦~~~